100% bezpieczeństwa z Nami to możliwe

Doprowadzenie gazu do domu

Coraz więcej osób jest zdania, że doprowadzenie gazu do domu to dobra inwestycja. Takie rozwiązanie ma sporo zalet. Nie chodzi tylko o to, że gaz jest paliwem uniwersalnym. Nie bez znaczenia jest też fakt, że sprawa jest dość prosta od strony formalno – prawnej.

Przygotujmy się!

O doprowadzenie gazu do budynku (niezależnie od tego, czy jest to budynek stary czy dopiero powstający) należy zwrócić się do właściwego dostawcy gazu. Najczęściej jest to Zakład Gazowniczy, Gazownia, lub Spółka Gazowa. Trzeba również, na odpowiednim wniosku, określić warunki przyłączenia do sieci. Domów jednorodzinnych będzie dotyczył formularz o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej, przewidującego odbiór paliwa gazowego w ilości do 10 m3/h (w przeliczeniu na gaz ziemny, wysokometanowy).
Każdy zakład ma swój formularz wniosku – można go ściągnąć ze strony internetowej albo otrzymać w Zakładzie.
Z w/w wnioskiem trzeba złożyć odpowiednie załączniki:

 • mapa do celów informacyjnych, skala 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją szafki gazowej (będzie w niej kurek główny). Szafkę zaznaczamy sami powinna się znaleźć na ścianie budynku lub na granicy nieruchomości. Mapę do celów informacyjnych uzyskujemy w odpowiednim urzędzie geodezyjnym.
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z budynku/nieruchomości (kopia aktu notarialnego, wypisu z księgi wieczystej, umowy najmu/leasingu) wraz z oświadczeniem o prawie własności do budynku/nieruchomości.
 • zgodę właściciela/wszystkich współwłaścicieli na doprowadzenie gazu do obiektu i zamontowanie w nim urządzeń gazowych tylko  w wypadku, kiedy osoba składająca wniosek nie jest właścicielem (umowa wynajmu, leasingu) lub budynek/nieruchomość ma kilku właścicieli (nie dotyczy to współwłasności wynikającej z małżeńskiej wspólnoty majątkowej). W przypadku współwłasności, na wniosku powinny być podpisy wszystkich właścicieli.

Zakład Gazowniczy ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku. Efektem tego jest dokument – warunki techniczne przyłączenia.

Wniosek o zawarcie umowy

Otrzymawszy Warunki Techniczne Przyłączenia, należy złożyć do Zakładu wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Formalnościami związanymi z projektem przyłącza gazowego, uprawomocnieniem tego projektu i jego realizacją najczęściej zajmuje się zakład gazowniczy. Działania formalne są następujące:

 • wykonanie projektu przyłącza (rura wraz z armaturą doprowadzająca gaz od sieci gazowej do budynku)
 • złożenia zgłoszenia budowlanego do odpowiedniego wydziału administracji (najczęściej starostwo)

Administracja ma 30 dni na ewentualne odrzucenie zgłoszenia. Jeśli po 30 dniach od złożenia wniosku nie ma żadnej decyzji, należy uznać, że zgłoszenie budowlane zastało zaakceptowane.

Nareszcie działa!

Wiedząc już, że do budynku może zostać przyłączony gaz, można przystąpić do budowy domowej instalacji gazowej. Trzeba w tym celu uzyskać pozwolenie na budowę domowej instalacji gazowej. Wykonanie projektu instalacji należy zlecić uprawnionemu projektantowi (to bardzo ważne w przypadku instalacji gazowej – projektant musi mieć uprawnienia budowlane w zakresie projektowania instalacji gazowej). Jeśli gaz ma być doprowadzony do budynku już użytkowanego, trzeba zwrócić się do Zakładu Kominiarskiego, o wydanie opinii. Potrzebna będzie też zgoda zarządcy, właściciela lub współwłaścicieli budynku na zamontowanie wnioskowanych odbiorników gazu (gdy nie jest się jedynym właścicielem obiektu).
Z wnioskiem, o pozwolenie na budowę, trzeba złożyć odpowiednie załączniki:

 • projekt instalacji
 • opinia Zakładu Kominiarskiego (w przypadku już użytkowanych obiektów)
 • zgoda zarządcy, właściciela lub współwłaścicieli budynku na zamontowanie wnioskowanych odbiorników gazu (gdy nie jest się jedynym właścicielem obiektu)
 • warunki techniczne dostawy gazu (wydane przez zakład gazowniczy)

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę można wykonać domową instalację gazową.

Włączamy się do sieci!
Kiedy instalacja domowa jest już gotowa, należy:

 • przeprowadzić próbę szczelności i wytrzymałości instalacji – w komisji powinien znaleźć się przedstawiciel zakładu gazowniczego oraz inwestora. Po próbie instalacji spisuje się protokół odbioru, który jest ważny przez 6 miesięcy
 • przeprowadzić tzw. odbiór kominiarski (wykonuje go zakład kominiarski). Jego wynikiem jest raport kominiarski o prawidłowym podłączeniu odbiorników do przewodów spalinowych i sprawnej wentylacji

Uzbrojeni w protokół odbioru i raport kominiarski można złożyć wniosek o podpisanie umowy na dostawę gazu. Powodzenia!

Copyright © 2023 GAZPOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.