100% bezpieczeństwa z Nami to możliwe

Obowiązek przeprowadzania okresowych przeglądów instalacji gazowych

Każdy Zarządca Nieruchomości czy Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązani są do przeprowadzania obowiązkowych, okresowych przeglądów budynków, w tym także przeglądu instalacji gazowej. Zakres obowiązkowych przeglądów technicznych obejmuje:

1. Coroczną okresową kontrolę budowlaną, tj.:
– badanie elementów budynku i instalacji szczególnie narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działania czynników związanych z użytkowaniem obiektu;
– sprawdzenie stanu konstrukcji;
– badanie stanu elewacji;
– przegląd pomieszczeń obiektu.

2. Coroczną okresową kontrolę instalacji oraz urządzeń służących ochronie środowiska tj.:
– badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji odpadów stałych;
– badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji ścieków;
– oględziny innych urządzeń służących ochronie środowiska.

3. Coroczną okresową kontrolę przewodów wentylacyjnych i kominowych tj.:
– badanie przewodów kominowych (wentylacja grawitacyjna);
– ustalenie stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych);
– oględziny innych typów wentylacji.

4. Coroczną kontroli instalacji gazowych, tj.:
– ustalenie stanu technicznego instalacji gazowej;
– oględziny pomieszczeń przeznaczonych na kotłownie;
– badanie urządzeń służących do przesyłania paliw gazowych.

5. Okresową pięcioletnią kontrolę stanu technicznego konstrukcji obiektu tj.:
– sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego;
– sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego;
– oględziny otoczenia obiektu;
– pomiary instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Zwracamy uwagę, że tylko osoby ze szczególnymi uprawnieniami upoważnione są do przeprowadzenia badania stanu technicznego obiektu, zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego.

Copyright © 2024 GAZPOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.