100% bezpieczeństwa z Nami to możliwe

Mikroprocesorowy system monitorująco-rejestrujący

System MSMR-4 jest stacjonarnym urządzeniem przeznaczonym do monitorowania oraz rejestracji stężeń gazów wybuchowych, toksycznych i tlenu, za pomocą głowic pomiarowych. Odczyt wszystkich parametrów pomiaru (nazwa mierzonego medium, aktualna wartość stężenia, jednostka pomiarowa) jest możliwy na wyświetlaczu LCD. Dodatkowo możliwy jest odczyt wartości średnich, maksymalnych i minimalnych z ostatnich 15 minut oraz 8 godzin pracy systemu. Przekroczenie progów alarmowych jest sygnalizowane optycznie i akustycznie. Centrala posiada po 2 ustawialne progi alarmowe dla każdego kanału pomiarowego oraz dodatkowo jeden próg stały (ustawiany fabrycznie), którego wyzwolenie następuje bez udziału procesora sterującego (wymóg dla urządzeń pracujących w strefach zagrożenia wybuchem).

Centrala posiada także dwie niezależne pamięci. Jedną do zapisywania wartości cząstkowych z pomiarów (interwał zapisu ustawialny) oraz drugą do zapisywania wystąpień sytuacji alarmowych przekroczenia progów, awarie głowic, itp.).

prod-msmr4

Cena: prosimy o kontakt +48 502 460 408

W obu pamięciach dane zapisywane są z aktualną datą i godziną ich wystąpienia. System posiada możliwość komunikacji z komputerem przez złącze optyczne w podczerwieni. Opcjonalnie centrale można wyposażyć w izolowany moduł komunikacji w standardzie RS-485, służący do łączenia wielu central w sieci, pracujących pod nadzorem komputera klasy PC. Centrala wyposażona jest w układ sterowania urządzeniami wykonawczymi oraz zewnętrznym sygnalizatorem akustyczno-optycznym.

Copyright © 2023 GAZPOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.